KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Arapça Kampüs olarak, siz değerli müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve sistemlerimizi kullanan 3. Kişilerin güvenliğini göz önünde bulundurarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, Anayasamız ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

07.04.2016 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, Arapça Kampüs ‘Veri Sorumlusu’ sıfatına sahip olup bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli kullanıcıların dikkatine sunarız:

Amacımız: Sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Kişisel Verinin Tanımı: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmekte olup tarafınıza ait isim, soy isim, TC Kimlik numarası, eğitim bilgileri, adres, telefon numarası, e-posta adresi, adli sicil kaydı, kan grubu, sağlık bilgileri, resim, banka hesap bilgileri, ses ve görüntü kaydı, araç ve taşınmaz bilgileri, aile durum bilgileri ve benzeri sizlerin belirlenmesini ve diğer kişilerden ayırt edilmesini sağlayacak her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri: Şirketimizle yapmış olduğunuz iş ve işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, yaptığınız işlemlerde işlem sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerinizin tespit edebilmesi için kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerinizin kaydedilmesi, kağıt üzerinde, sözlü veya elektronik ortamlarda işlemlerinizi tamamlayabilmeniz için gerekli tüm kayıt ve belgelerin düzenlemesi, tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi, sizinle paylaşmamız gereken önemli bilgileri iletişim bilgileriniz üzerinden iletilmesi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerimizin sunulması, size özel ürün/hizmet/teklif faaliyetlerinin planlaması ve hayata geçirilmesi, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilere öngörülen bilgi saklama, raporlama ve beyanname verme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz, iş başvurusu veya çalışma sırasında tarafınızdan şirketimize verilmesi yoluyla, iş sözleşmesinin ifası ile ilgili yapılan işlemler sırasında, şirketimizin telefonlarından yapılan görüşmelerin, internet sitemizdeki kayıtların tutulması suretiyle, müşteriler veya 3. Kişilerle olan ilişkilerimiz aracılığıyla, sosyal medya veya diğer reklam kanalları aracılığıyla, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması: Kişisel Verileriniz; şirketimizin iştirakleri ve bunların alt kuruluşlarına; şubelerine, çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, şirketimizin uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışman, kurum, kuruluş ve bankalara, mal ve hizmet sağlayan 3. Kişilere, bulut bilişim hizmeti, tanıtım amaçlı SMS veya mail gönderim hizmeti aldığı kurum ve kuruluşlar, bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere; aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Saklanması ve Güvenliği: Kişisel verilen, bu bilgilerin verme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Kişisel verileriniz yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması veya mevzuat uyarınca daha uzun süreler için saklanması gerektiği sürece saklanacaktır.  Saklanan ve kaydedilen kişisel verilen kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri gibi teknik, idari ve hukuki her türlü tedbir tarafımızdan alınacaktır.

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız: Şirketimize başvurarak; kişisel verilerinizin

1. a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

2. e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

3. f) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

4. g) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Rıza Gerektirmeyen Haller: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Arapça Kampüs’ ün  hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde şirketin açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur ve Yayımlanan veya kamuya açıklanan ya da kanunlarda yer alan açıklık ilkesi uyarınca resmi sicillerde veya bilançolar ile faaliyet raporlarında yer alan veya kanunlardaki hükümler gereği kamunun aydınlatılması bakımından açıklamakla yükümlü olunan Veriler ile şirketimiz tarafından tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle ve/veya kanunlarda sırları talep edebilecek kişilere Verilerin aktarılması yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yapılacak Veri açıklama, kullanım ve aktarımlarının şirketimizin sır saklama yükümlülüğüne tabi olmadığını ve bu Veriler için ayrıca bir muvafakat name alınmasına gerek kalmaksızın şirketimizin söz konusu Verileri ilgili kişilere açıklamaya, vermeye, işlemeye ve aktarmaya yetkilidir.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için elektronik olarak e-posta yoluyla [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Detaylı bilgi almak için TBMM’nin resmi internet sitesinden kanunu inceleyebilirsiniz.

Saygılarımızla